Samen werken wij aan het pad van de zelfverdediging. Jong en oud stimuleren wij door het sociaal aspect te combineren met technisch inzicht en spel in de zelfverdediging. Vanuit het oogpunt dat ieder persoon zich kan verdedigen met de kennis die ze aangeleerd hebben, zonder te moeten inboeten in kracht of flexibiliteit.

Verantwoordelijkheid en respect voor alle leden, inclusief leidinggevenden, behoren tot de basiswaarden van de cluborganisatie.

We maken onze verbintenis concreet door de volgende principes na te streven:

  • Ieder lid dat zich aangesproken voelt om aan jiu-jitsu te doen is welkom;
  • Geen onderscheid te maken in geloofsbelijdenis, cultuur, geslacht of afkomst;
  • Ieder lid de sportactiviteit te laten uitvoeren naar eigen kennen en kunnen;
  • Communicatie in een open dialoog te stimuleren;
  • Open te staan voor verandering die een continue verbeteren van de cluborganisatie bewerkstelligt;
  • Op een constructieve doch adequate manier om te gaan met anomalieën.

 

Omdat wij veel belang hechten aan respect voor eenieder en -jammer genoeg- de laatste maanden grensoverschrijdend gedrag regelmatig terugkomt in de media, hebben een aantal van onze leden proactief een cursus gevolgd hoe hiermee om te gaan, mocht dit ooit nodig zijn.